Zespoły edukacyjno — terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej. Zgodnie z przyjęta nazwą, pełnią one obok funkcji dydaktycznych bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Oddziaływanie nauczyciela skierowane jest przede wszystkim na usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentruje się na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków. Praca w kilku osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia i dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb i możliwości.

 

Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania   opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Uczniowie zespołów edukacyjno — terapeutycznych nie podlegają obowiązującym zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania. Nauczyciele pracujący z tymi dziećmi tworzą zespół, którego celem jest diagnozowanie poziomu funkcjonowania uczniów i wskazywanie kierunków dalszych oddziaływań. Ustalenie właściwej diagnozy psychopedagogicznej umożliwiają różnorodne narzędzia diagnostyczne.

 

W zespołach edukacyjno – terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych.