• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


EPRS

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY – cele projektu

 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych ucznia, zwiększenie kompetencji nauczycieli, wniesienie w nasze działania wymiaru europejskiego, a w efekcie podniesienie jakości nauczania.  Chcemy, aby uczniowie czuli potrzebę uczenia się, byli zmotywowani i zaangażowani w działania szkoły. Rozmawiali z nauczycielami o swoich aspiracjach oraz trudnościach. Celem szkoły będzie wprowadzenie cyklicznych zajęć  prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Cieszynie wspierających pracę  nauczycieli w zakresie zwiększenia motywacji do nauki oraz metod skutecznego uczenia się. 

Osiągnięcie celu będzie mierzone wzrostem umiejętności uczniów  w obszarach aktywności dydaktycznej i wychowawczej. Wiedza zdobyta na warsztatach zostanie wprowadzona praktyczne poprzez projekty - udział w projekcie buduje samodzielność, zmusza do myślenia, formułowania własnych opinii i  szukania odpowiedzi. To również zderzenie różnych kultur, postaw  i wreszcie zmusza do komunikowania się w obcym języku. Uczy pracy zespołowej, wzmacnia integrację, a w momencie osiągnięcia założonego celu wzmacnia poczucie własnej wartości. Dlatego uczniowie zostaną zaangażowani w projekty eTwinning oraz zajęcia matematyczno – informatyczne prowadzone metodą CLIL – sukces działań potwierdzi większe zaangażowanie uczniów oraz poprawa wyników w nauce. 

 Dzięki mobilnościom nauczyciele zwiększą swoje umiejętności i kwalifikacje zgodnie z europejskimi standardami. Poznają nowe metody i narzędzia nauczania i poprawią znajomość języków obcych - niezbędną w kolejnych działaniach projektowych planowanych przez szkołę. Cztery nauczycielki opanują metody wprowadzania języka angielskiego na swoich przedmiotach.  Nauczycielki klas I-III nauczą się jak poprzez zabawę i ruch włączyć elementy j.obcego w nauczane treści - czyli jak stosować metody praktyczne  i aktywizujące oraz jak dostosować  i wybrać treści odpowiednie dla tej grupy wiekowej. Nauczycielka matematyki i  informatyki nauczą się pracować metodą CLIL  - dowiedzą się jak dobierać ćwiczenia w zależności od typu inteligencji ucznia, jak stosować materiały odpowiednie dla nauczania zintegrowanego, dobierać słownictwo i wykorzystywać potencjał językowy ucznia przekazując merytoryczną wiedzę nauczanego przedmiotu. Uzyskają wiedzę na temat form zajęć – kiedy stosować pracę w grupie, metodę warsztatową, czy prezentację połączoną z wykładem.

Nauczycielki opanowały j. angielski na poziomie B1, ale poprzez kontakt z żywym językiem  poprawią umiejętności językowe, będą swobodnie komunikowały się w codziennych sytuacjach. 

Angliści nauczą się praktycznych metod wprowadzania nauki języka obcego w klasach najmłodszych  - zwłaszcza tematów trudnych takich jak fonetyka. Nauczycielki będą umiały ocenić jakość metod i nauczą się dobierać i stosować najbardziej efektywne. Dowiedzą się jak j.angielski może być wprowadzany na innych przedmiotach  - poznają zasady pracy metodą CLIL. To ważny aspekt projektu ponieważ od współpracy anglistów i pozostałych nauczycieli zależy ciągłość nauczania i celowość projektu oraz działań wykraczających poza jego realizację.

Celem szkoły będzie stworzenie innowacji pedagogicznych podtrzymujących rozwój kompetencji językowych uczniów – na poziomie klas I-III  opracowanie zajęć dla uczniów zdolnych „ English door” - zajęcia podczas których dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez ruch i zabawę, wykorzystując różne kanały sensoryczne – zajęcia będą miały charakter ćwiczeniowy.  Wchodząc do klasy i zamykając za sobą „English door”  będziemy posługiwać się jedynie mową ciała i językiem angielskim. Innowacja matematyczna - „Odczarować matematykę” - będzie opierała się na metodzie CLIL i projektach eTwinning.

Celem szkoły jest wprowadzenie wymiaru europejskiego na co dzień, poprzez realizację projektów e Twinning  (jeden rocznie) oraz projektów wymiany uczniów zamiennie z mobilnością kadry uczącej.

 
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour