• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


 Zespoły edukacyjno — terapeutyczne są jedną z form organizacyjnych nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej. Zgodnie z przyjęta nazwą, pełnią one obok funkcji dydaktycznych bardzo ważną funkcję terapeutyczną. Oddziaływanie nauczyciela skierowane jest przede wszystkim na usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentruje się na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków. Praca w kilku osobowych zespołach daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia i dostosowania wymagań i oczekiwań do jego potrzeb i możliwości.

 

Praca w zespołach odbywa się w oparciu o indywidualne programy nauczania   opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego. Uczniowie zespołów edukacyjno — terapeutycznych nie podlegają obowiązującym zasadom oceniania, klasyfikowania i promowania. Nauczyciele pracujący z tymi dziećmi tworzą zespół, którego celem jest diagnozowanie poziomu funkcjonowania uczniów i wskazywanie kierunków dalszych oddziaływań. Ustalenie właściwej diagnozy psychopedagogicznej umożliwiają różnorodne narzędzia diagnostyczne.

 

W zespołach edukacyjno – terapeutycznych rozwijamy i kształtujemy samodzielność, przygotowujemy do realizacji zadań życia codziennego. Zapewniamy wszechstronny rozwój uczniów, integrując ich ze środowiskiem i przygotowując do podejmowania różnych ról społecznych.

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour