• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Procedury bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im.  Powstańców Śląskich w Strumieniu w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. W związku z otwarciem Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu podczas pandemii COVID 19,wprowadza się następujące procedury:

 

I.Procedura przyprowadzania, przebywania i odbierania dziecka ze szkoły.

 

1. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

 

2. W placówce będzie ograniczone przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

 

 

3. Szkoła organizować będzie zajęcia dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej, zajęć opiekuńczych lub konsultacji. Godziny pracy określa dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę  informacje zebrane

 od rodziców.

 

4. Rodzic przyprowadza dziecko o określonej godzinie ustalonej wcześniej

 z dyrekcją szkoły i powiadamia dzwonkiem pracownika placówki 

o przyprowadzeniu dziecka

 

5. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci oraz ich rodziców, wynoszący minimum 2 metry.

 

7. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły.

 

8. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID -19.

 

 

9. Rodzice/opiekunowie odprowadzają dziecko pod drzwi szkoły i czekają 

do czasu wpuszczenia dziecka przez osobę wyznaczoną do budynku szkoły.

 

10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub jest pod nadzorem sanitarnym, rodzicom/opiekunom nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

 

11. Przed wejściem do szkoły zostają wyłożone środki dezynfekujące w postaci płynu bądź żelu oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do budynku(za uzupełnienie płynu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik.

 

12. Dzieci muszą dezynfekować dłonie przy wejściu. 

 

13. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się pod  salę, nie  wchodząc  do szatni zgodnie z zasadami  utrzymania bezpiecznej odległości od  siebie i liczby uczniów mogących przebywać w jednym pomieszczeniu, tam przebierają obuwie zmienne.

 

14. Rodzice nie mogą wchodzić do szatni ze swoim dzieckiem.

 

15. Do sali i z sali dziecko odprowadzane jest przez pracownika placówki oświatowej.

 

16. W  razie  niepokojących objawów  rodzice wyrażają zgodę na  pomiar temperatury dziecka  termometrem bezdotykowym  po przybyciu do Szkoły oraz w  trakcie dnia. Dzieci z temperaturą  370C  i  powyżej  lub innymi objawami   chorobowymi,  nie  zostaną przyjęte  do Szkoły w  danym dniu.  Konieczne jest uzyskanie pisemnej  zgody  rodziców/opiekunów na pomiar  temperatury ciała  dziecka.

 

17. Pracownik odbierający dziecko przekazuje nauczycielowi ew. informacje o

 dziecku, podane przez rodziców.

 

18. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, e-dziennik oraz od nauczyciela odprowadzającego dziecko.

 

19.W grupie może przebywać do 12 uczniów, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej przestrzeni do zajęć dla uczniów w Sali, wynoszącej 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględniany będzie także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

 

20. Z sali, w której przebywają uczniowie, usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, kredki, książki dywany itd). Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdorazowym użyciu.

 

21.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5m - zaleca się, aby jedną ławkę zajmował jeden uczeń.

 

22. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

23. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

24. Przerwy dla grupy organizowane są, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. zajęć. Grupa, która ma przerwę, spędza ją pod nadzorem nauczyciela z zachowaniem zalecanej bezpiecznej odległości.

 

25. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także częściej.

 

26. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw, wydzielone części korytarzy dla poszczególnych grup–stosowanie do potrzeb).

 

27. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jeśli metraż po przeliczeniu na ucznia, na to pozwala. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać z dezynfekowane. 

 

28. Dopuszczone jest korzystanie przez uczniów z placu zabaw przed szkołą  

i boiska oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

 

29. Sprzęt na boisku ,wykorzystywany podczas zajęć, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć sprzęt przed używaniem.

 

30. Na placu zabaw może przebywać  jedna  grupa z zasadami zachowania dystansu między poszczególnymi uczniami.

 

 31. Na terenie placówki ograniczone zostaną aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

32.Zajęcia świetlicowe odbywać się będą z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę-w takich samych grupach uczniów, jak zajęcia opiekuńcze.

 

33. Plac zabaw zostaje zamknięty dla rodziców i innych osób postronnych.

 

34. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki oświatowej(np. spacer do parku).

 

35.Organizacja pracy musi uniemożliwiać stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

 

36.Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący 1,5 m.

 

37. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi, a z personelem administracji i obsługi oraz nauczycielami tylko w niezbędnym zakresie.

 

38. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

do niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

39. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe zostają zamknięte.

40. Zajęcia z nauczycielami w klasach I – III  odbywają  się  przez 2  godziny codziennie  od wyznaczonej godziny  -  w zależności  od ilości grup począwszy od  godziny 800. Po zajęciach uczniowie są  odprowadzani  do drzwi wejściowych.

 

41. Po dwóch  godzinach pracy z  nauczycielem zapisani uczniowie zostają   

na  świetlicy szkolnej  pod  opieką  wychowawcy  świetlicy.

 

42. W zależności od  ilości chętnych  dzieci uruchomiona  zostanie kuchnia.

 

II.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń

i powierzchni

 

1. Opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do szkoły, zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa maseczkami.

 

2. Pracownicy regularnie muszą myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnowywać, aby robiły to dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po korzystaniu z toalety.

 

3. Powinien być prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Przy dezynfekcji włączników należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka porażenia prądem. Wszystkie wyłączniki są bezwzględnie oklejone folią stanowiąca zabezpieczenie.

 

4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 

5. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 

6. Nauczyciele, pracownicy opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej —jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) znajdujące się na wyposażeniu pomieszczenia (izolatki) na czas oczekiwania na odbiór przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

7.W  pomieszczeniach sanitarnohigienicznych powinny być wywieszone plakaty

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje.

 

8.W placówce oświatowej będzie zapewniona bieżącą dezynfekcja toalet 

po każdorazowym użyciu.

 

III.Kuchnia –żywienie

 

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom podczas ich pobytu w placówce.

 

2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 

3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, należy wdrożyć zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia 

i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 

4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, pracownicy szkoły zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.

 

5.Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem 

do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki, a także:

•Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia.

•Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową nieprzetworzoną.

•Po zajmowaniu się odpadami i śmieciami.

•Po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji.

•Po skorzystaniu z toalety

•Po kichnięciu, wydmuchaniu nosa, kaszlnięciu.

•Po jedzeniu.

 

6. Przygotowując posiłki, pracownicy zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

7. Po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami do dezynfekcji.

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia u dziecka lub personelu szkoły zachorowania na COVID-19

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

2. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie powinni przychodzić ani przyprowadzać dziecka do Szkoły (należy w takiej sytuacji skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalnym oddziałem zakaźnym).

 

3. W przypadku stwierdzenia podczas pobytu dziecka na terenie placówki oświatowej objawów chorobowych takich jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, dziecko zostanie niezwłocznie odizolowane od grupy. 

 

4. W placówce zostanie przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie wyposażone będzie w środki ochrony osobistej (maseczka FFP2, rękawice, przyłbica) oraz środki do dezynfekcji. 

W pomieszczeniu tym dziecko wraz z opiekunem będzie przebywać do czasu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych,

 

5. Dyrektor szkoły kontaktuje się niezwłocznie z rodzicami dziecka przebywającego w pomieszczeniu izolacji.

 

6. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrania dziecka natychmiast po otrzymaniu informacji od dyrektora placówki (lub upoważnionej przez niego osoby) o izolacji dziecka.

 

7. Jeśli to możliwe, dzieci, które przebywały w tym samym pomieszczeniu 

co dziecko z objawami chorobowymi, przeprowadza się do innej pustej sali, 

a sala, w której przebywały dzieci jest kompleksowo dezynfekowana.

 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pełnienia obowiązków. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, trzeba poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

Oświadczam, że moja córka/mój syn ..................................................................................oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, 

nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym, a stan zdrowia mojego dziecka jest dobry bez widocznych oznak chorobowych. 

 

..........................................……………………………..

Data(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj:

•pomimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych oraz wdrożonych procedur 

i środków ochronnych, zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść 

do zakażenia Covid –19,

•w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia na terenie szkoły jestem świadomy/a, że moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,

•w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoły, placówka zostaje zamknięte do odwołania, a wszystkie osoby przebywające w placówce oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie objęte będą kwarantanną.

 

..........................................……………………………

Data(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych 

z koronawirusem COVID-19 oraz przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, jak również natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

 

..........................................……………………………………...

Data(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Zobowiązuję się do codziennego informowania dyrektora placówki poprzez pracownika odbierającego dziecko lub telefonicznie o zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

.........................................………………………………….

Data(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

W razie  wystąpienia niepokojących  objawów wyrażam zgodę na pomiar temperatury 

u mojego dziecka

 

 ..........................................…………………………………

Data(podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 2.

 

.................................................................................................................. 

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)

....................................................................................................................

(miejsce zamieszkania)

 

D E K L A R A C J A

w sprawie korzystania z zajęć opiekuńczo dydaktycznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID –19

 

Deklaruję, że moje dziecko ............................................................. będzie korzystało :

•z zajęć opiekuńczo –dydaktycznych (dotyczy klas I-III)

•od dnia ...............2020 r. na czas zmienionej organizacji pracy placówki

w godzinach od ............. do.......... tj. ............ godzin dziennie;

•zajęć rewalidacyjnych*Tak / Nie;

•deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z obiadów. *TAK/NIE

*właściwe podkreślić

 

..................................................……………………………………

Datapodpis rodzica/ opiekuna

 
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour