• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu


Regulamin świetlicy szkolnej i stołówki na rok szkolny 2019/2020

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów.


1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 11.00 do 16.00.


2. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, oddania wypisanej karty do świetlicy w pierwszym tygodniu września oraz aktualizacji danych. Karty wydawane są przy zapisaniu dziecka w świetlicy przez wychowawcę.


3. Grupa świetlicowa liczy 25 osób. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie ze względu na: czas pracy rodziców, sytuację rodzinną (rodzina niepełna) oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia dziecku opieki świetlicowej. Wnioski rozpatruje komisja w skład której wchodzą wychowawcy świetlicy.


4. Dziecko może opuścić świetlicę tylko za zgodą wychowawcy. Uczniowie klas pierwszych są odbierani ze świetlicy przez rodziców / prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem lub wcześniejszym uprzedzeniem  wychowawcy świetlicy. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę.


5. Uczniowie mogą samodzielnie wracać ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów lub jeśli wychowawca zostanie o tym wcześniej powiadomiony przez rodziców/ prawnych opiekunów. O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy i powrotu dziecka do domu, rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy pisemnie.


6. Dziecko przebywające w świetlicy i stołówce szkolnej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy i stołówki. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice/ prawni opiekunowie.


7. Uczniowie mogą korzystać w szkole ze stołówki. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadu jest podpisanie umowy w świetlicy szkolnej. Umowę wydaje wychowawca świetlicy. Przerwy obiadowe są o godz. 11.30 i 12.35.


8. Cena obiadu wynosi 4,00zł. W terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczeń korzystał z posiłków, szkoła przekazuje rodzicom informację o wysokości naliczonej opłaty za posiłki. Wpłat rodzice dokonują bezpośrednio na przekazany im przez szkołę indywidualny rachunek bankowy w terminie do 15 dnia miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać : miesiąc / rok ( np. 09/2019). Za termin dokonania wpłaty na indywidualny numer bankowy przyjmuje się datę wpływu należności na ten rachunek.
W wyjątkowych sytuacjach rodzice będą również mogli dokonać wpłaty należności za korzystanie przez ucznia z posiłków w kasie Zespołu Obsługi Szkół w Strumieniu, ul. 1 Maja 7 w godz. 8.00 – 15.00. 
Podane informacje są zgodne z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu i dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w świetlicy szkolnej.


9. Uczniowie korzystający z refundacji obiadów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu zapisania do stołówki powinni mieć aktualną decyzję o przyznaniu takiego świadczenia. W przeciwnym razie dziecko rozpocznie spożywanie posiłków w stołówce w dniu, kiedy do szkoły dotrze pozytywna decyzja z MOPS-u.


10. Wszelkie nieobecności dziecka na obiedzie rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest zgłaszać z wyprzedzeniem do świetlicy, najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności. W przeciwnym razie nieobecności nie będą uwzględnianie przy płatnościach za obiady. Zgłoszenie nieobecności dziecka może być osobiste lub telefoniczne – nr tel. do sekretariatu szkoły 33 8571 590.

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour