• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


Informacja o możliwości uzyskania pomocy materialnej.


Drodzy Rodzice!


Dyrekcja SP Strumień informuje, iż jest możliwość uzyskania pomocy materialnej z programu „Wyprawka szkolna.”

Kryterium otrzymania pomocy jest:

 

 

 • kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto;

 • bez względu na kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale istnieje uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy (art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. z powodów sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej)

 • na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;ze względu na niepełnosprawność - uczniowie posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego: słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z nich jest wskazana powyżej.

Dofinansowaniem zakupu podręczników mogą być objęci:

 • uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

 • uczniowie niepełnosprawni klas IV – VI szkół podstawowych posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • słabowidzący;

 • niesłyszący;

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z nich jest wskazana powyżej.

 

Wnioski można odebrać w sekretariacie szkoły.

Termin składania wniosków: do 15 września 2011 r.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour