• Slajd 01

   

   

   

  Szkoła znajduje się w dwóch budynkach przy ulicy Młyńskiej i 1 Maja.Każdy budynek posiada bibliotekę z czytelnią, świetlicę, zaplecze kuchenne, sklepik oraz pracownię komputerową.

   

   

 • Slajd 04

     Chór szkolny „Canzonetta” w Strumieniu jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym działającym na Śląsku.

   


 • Slajd 02
   
   
  Poszczególne klasy są wyposażane w laptopy i tablice interaktywne oraz systematycznie odnawiane tak, aby nasi uczniowie mogli jak najlepiej wykorzystać spędzany w szkole czas.
   
   
 • Slajd 03
  "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
  Jan Paweł II • Slajd 05

   

   

   

   

   W naszej szkole dbamy o także o rozwój fizyczny naszych uczniów. Motto zajęć z wychowania fizycznego to: "Dalej, Szybciej, Wyżej, - do sprawności coraz bliżej."


SP Strumień - POWER SE: projekt zakończony, działamy dalej!

Rozpoczęty  w 2019 roku  międzynarodowy projekt aktywizacji szkoły  zakończył się 3 listopada 2022.  Projekt, akcja KA1 – Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej był w całości finansowany przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Kwota dofinansowania wyniosła 59 060,69 PLN.

Inspiracją do napisania projektu „ Rozpoznać, zrozumieć nauczyć” był proces przekształcenia dwóch osobnych instytucji: gimnazjum i szkoły podstawowej  - w jedną. Zmiana struktury szkoły wywarła wpływ na uczniów, nauczycieli i środowisko lokalne.  Dla nauczycieli zmiana oznaczała konieczność nabycia nowych umiejętności związanych z dostosowaniem metod i narzędzi do pracy z młodszymi dziećmi ( nauczyciele gimnazjum) oraz uczniami klas starszych ( nauczyciele szkoły podstawowej).  Dzięki projektowi finansowanemu w ramach programu POWER SE  - 8 nauczycieli naszej szkoły wzięło  udział w zagranicznych szkoleniach metodyczno - językowych.

Zaczynamy od siebie - pomimo stażu, doświadczenia i zdobytego wykształcenia wychodzimy ze swojej strefy komfortu – w czerwcu pierwsza grupa zamieniła biurko nauczyciela na ławkę ucznia i przez 5 dni brała udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodek edukacyjny – ETI, St. Julien, Malta. Miesiąc później kolejne szkolenie odbyło się w ELC Brighton, UK. Wszystkie zrealizowane mobilności to kursy metodyczne poszerzające wiedzę z zakresu zarządzania, stosowania metody CLIL, metod i narzędzi nauczania języków obcych w klasach młodszych. 

Celem realizowanego projektu było zwiększenie kompetencji językowych, zawodowych oraz podniesienie jakości nauczania  oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

Koordynator projektu: Aleksandra Mrowiec

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia                7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

1.      Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.      Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

 

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

1.      Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

2.      Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

3.      Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

4.      Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się  w działalność Szkoły.

5.      Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów     i możliwościami Szkoły.

6.      Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

7.      Współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych i sportowych.

8.      Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży  do udziału w pracach na rzecz środowiska.

9.      Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród.

10.   Rozstrzyganie sporów między uczniami.

11.   Informowanie całej społeczności o swoich sprawach i opiniach (informacje na tablicy  ogłoszeniowej SU, godziny wychowawcze, apele).

12.   Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

 

Art. 5.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

a.      Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowawczo – profilaktycznym, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

b.      Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce  i zachowaniu;

c.       Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokojenia własnych zainteresowań;

d.      Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

e.      Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

 

ROZDZIAŁ II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

1.      Organami Samorządu Uczniowskiego są: Samorządy klasowe klas 4 – 8 są reprezentantami uczniów, w klasach 0 – 3 interesy uczniów reprezentują wychowawcy.

2.      Samorząd Klasowy w składzie:

a.      Przewodniczący Klasy,

b.      Zastępca Przewodniczącego,

c.       Skarbnik

3.      Członkowie Rady Samorządu uczniowskiego to Samorządy Klasowe  oraz osoby wytypowane przez wychowawców klas.

4.      Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a.      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Radą SU,

b.      Zastępcy, dwie osoby Przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego,

c.       Skarbnik,

d.      Sekretarz.

5.      Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności                       i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace                            i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły klas 4 – 8.

6.      Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.

7.      Zadaniem Zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty  i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.

8.      W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca,        a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1.      Samorząd Klasowy:

a.      reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,

b.      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),

c.       wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d.      organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2.      Rada Samorządu Uczniowskiego:

a.      uchwala regulamin SU,

b.      podejmuje uchwały w sprawie w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c.       podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

d.      ustala i zatwierdza plan pracy na dany rok szkolny,

e.      dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU.

3.      Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a.      kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

b.      wykonuje uchwały rady SU,

c.       dokonuje wyboru opiekuna SU,

d.      czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

e.      pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych.

f.        rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

g.      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

Art. 8.

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

 

Art. 9.

 

  W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

 

Art. 10.

 

Kandydaci  do Zarządu SU muszą spełnić następujące warunki:

- uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,

- posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

Art. 11.

Tryb wyboru Zarządu SU:

1.        W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-8 w głosowaniu równym, tajnym         i powszechnym.

2.        Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3.        W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4  osobową komisję wyborczą,     w skład której mogą wchodzić osoby kandydujące.

4.        Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

5.        Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

6.        Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:

a.        do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU,

b.        w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,

c.         od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. Kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z  dyrekcją szkoły.

7.        Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.

 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 12.

Kadencja opiekuna SU trwa 3 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą                        i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 13.

Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w miesiącu wrześniu, miesiącu po skończonej kadencji. Kandydaturę opiniuje Rada SU.

Art. 14.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

Art. 15.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wyboru opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 

Rozdział V

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 16.

1.      Samorząd może uzyskiwać dochody:

a.      Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.

b.      Z zorganizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.

c.       Ze sprzedaży surowców wtórnych.

d.      Ze środków przekazanych przez sponsorów.

e.      Z innych źródeł.

 

Art. 17.

Finanse Samorządu prowadzi  opiekun SU. Samorząd nie prowadzi  osobnego rachunku bankowego.

 

 

Rozdział VI

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 18.

1.      Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b.      Plany pracy,

c.       Teczka z dokumentacją SU.

 

 

 

                                                      Rozdział VII

                        TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

 

Art. 19.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 20.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

 

                                                     Rozdział VIII

                             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 21.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 22.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany  i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły.

Art. 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

Opis projektu

Opis projektu POWER

Opracowany przez nas projekt aktywizacji szkoły „Rozpoznać, zrozumieć, nauczyć” ma na celu podniesienie kompetencji językowych ucznia. Wprowadzony przez nauczycieli  klas I-III i anglistów plan będzie kontynuowany w klasach starszych. Angliści będą wdrażać nowe metody nauczania na lekcjach języka, natomiast nauczycielka matematyki i informatyki poprowadzą zajęcia matematyczno – informatyczne metodą CLIL. Dzięki współpracy nauczycieli uzyskamy ciągłość nauczania, a przez to lepsze efekty.

 Równocześnie - poprzez udział w projektach eTwinning prezentujących praktyczne zastosowanie matematyki, powiązanie jej z techniką i informatyką  -  „odczarujemy matematykę”, a dzięki kontaktom z kolegami z zagranicy zainteresowanymi matematyką i kontaktującymi się w języku obcym zmotywujemy naszych uczniów do nauki. 

Celem projektu jest modyfikacja misji szkoły – nasze działania oparte są na wartościach poszanowania godności osobistej, wolności, równości, tolerancji i poszanowaniu praw człowieka, i są spójne z wartościami europejskim. Rezultatem przystąpienia do programu Erasmus+  było opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Praca nad  planem wynikała z naszego przekonania o konieczności wprowadzania zmian i podniesienia jakości nauczania, ale równocześnie uświadomiła nam jak duże są potrzeby szkoły.

Zdefiniowanie obszarów wymagających poprawy pozwoliło nam określić szczegółowe cele projektu, którymi są: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, dostosowanie treści i form kształcenia do europejskich standardów edukacyjnych, wprowadzenie nowoczesnych metod i technik komunikowania się oraz doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli. Osiągnięcie założonych celów wpłynie na poprawę jakości nauczania w placówce.

 W 2017 działające w Strumieniu gimnazjum, do którego uczęszczali uczniowie z 3 innych miejscowości zostało włączone w struktury szkoły podstawowej. W chwili obecnej szkoła znajduje się w dwóch osobnych budynkach. Zmiana struktury szkoły wywarła wpływ na grono nauczycielskie, uczniów, rodziców i lokalne środowisko. Prowadzenie placówki powstałej z dwóch osobnych organizacji jest prawdziwym wyzwaniem dla kadry zarządzającej. 

Zmiana wymagała ujednolicenia lub opracowania podstawowych dokumentów szkolnych: statutu, koncepcji pracy, programu profilaktycznego, harmonogramu pracy, systemu oceniania, dokumentacji uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną - po decyzje związane z działalnością organizacji szkolnych. Działania związane z przygotowaniami i realizacją projektu będą miały znaczący wpływ na integrację i zaangażowanie nauczycieli w pracę szkoły.

Nauczyciele biorący udział w projekcie pracują na rzecz środowiska lokalnego, mają swoje pasje i dużą motywację do zdobywania nowych umiejętności. Uczestnicy mobilności – 7 nauczycieli weźmie udział w zorganizowanych szkoleniach za granicą. Dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, to nauczycielki dyplomowane z długoletnim stażem pracy, posiadają kwalifikacje z zakresu nauczania dzieci z niepełnosprawnościami. Nauczycielka matematyki – nauczycielka dyplomowana, zmotywowana do rozwijania swoich umiejętności z zakresu zarówno posługiwania się językiem obcym jak i podnoszenia umiejętności nauczania. Nauczycielka informatyki -  nauczycielka dyplomowana, organizatorka konkursów dotyczących bezpieczeństwa w sieci, szkolny administrator sieci. Angliści - nauczycielki z długim stażem pracy, dwie posiadają uprawnienia egzaminatora OKE, zaangażowane w działania szkoły, zainteresowane wdrażaniem  nowych metod nauczania i podnoszeniem swoich umiejętności i kwalifikacji. 

Żaden z nauczycieli nie brał wcześniej udziału w mobilnościach kadry uczącej. Planowane działania projektowe będą realizowane  w 5 etapach. 1. .Działania wstępne – obejmują analizę sytuacji szkoły i opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju. 2. Organizacja - działania związane z formalną stroną składania wniosku. 3. Działania przygotowawcze -  będą polegały na przeprowadzeniu zajęć kulturowych i językowych. 4. Mobilności -  będą realizowane poprzez udział w szkoleniach. 

5. Kontynuacja - projekt zostanie zakończony działaniami upowszechniającymi jego rezultaty. Uczestnicy będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wzmocnić efektywność i trwałość rezultatów. Będą one upowszechnianie i wprowadzone w codzienną pracę szkoły.  Poszczególne etapy realizacji działań będą podlegały ocenie. Wyniki ewaluacji  pozwolą określić poziom realizacji założonych celów. Udział w projekcie wynika ze świadomości istnienia obszarów wymagających poprawy. Dążymy do tego by nasze działania, poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie wdrażania nowych metod pracy, poznawania i wykorzystywania nowoczesnej technologii oraz posługiwania się językiem obcym, wpłynęły na poprawę jakości nauczania naszej szkoły.

Wierzymy, że wzrost kompetencji nauczycieli przełoży się na wyniki i motywację uczniów. Będziemy mogli korzystać z doświadczenia nabytego podczas realizacji całego projektu w zakresie zarządzania, zwiększenia umiejętności zawodowych i  rozwoju osobistego.  Realizacja projektu wpłynie na integrację grona  pedagogicznego, samoocenę nauczycieli i poprawi  ich pozycję w środowisku -  zintegrowani w działaniach i celach nauczyciele będą wzorem dla innych instytucji lokalnych. Korzyścią wynikającą z udziału w projekcie będzie zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły – nauczyciele pewni swoich umiejętności będą chętnie wprowadzać innowacyjne metody nauczania oraz angażować się w projekty międzynarodowe. Przewidywanym rezultatem mobilności będzie nawiązanie nowych kontaktów i współpracy, dzięki  którym będziemy rozwijać ofertę naszej placówki i razem budować swoją europejską tożsamość.

 

EPRS

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY – cele projektu

 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych ucznia, zwiększenie kompetencji nauczycieli, wniesienie w nasze działania wymiaru europejskiego, a w efekcie podniesienie jakości nauczania.  Chcemy, aby uczniowie czuli potrzebę uczenia się, byli zmotywowani i zaangażowani w działania szkoły. Rozmawiali z nauczycielami o swoich aspiracjach oraz trudnościach. Celem szkoły będzie wprowadzenie cyklicznych zajęć  prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Cieszynie wspierających pracę  nauczycieli w zakresie zwiększenia motywacji do nauki oraz metod skutecznego uczenia się. 

Osiągnięcie celu będzie mierzone wzrostem umiejętności uczniów  w obszarach aktywności dydaktycznej i wychowawczej. Wiedza zdobyta na warsztatach zostanie wprowadzona praktyczne poprzez projekty - udział w projekcie buduje samodzielność, zmusza do myślenia, formułowania własnych opinii i  szukania odpowiedzi. To również zderzenie różnych kultur, postaw  i wreszcie zmusza do komunikowania się w obcym języku. Uczy pracy zespołowej, wzmacnia integrację, a w momencie osiągnięcia założonego celu wzmacnia poczucie własnej wartości. Dlatego uczniowie zostaną zaangażowani w projekty eTwinning oraz zajęcia matematyczno – informatyczne prowadzone metodą CLIL – sukces działań potwierdzi większe zaangażowanie uczniów oraz poprawa wyników w nauce. 

 Dzięki mobilnościom nauczyciele zwiększą swoje umiejętności i kwalifikacje zgodnie z europejskimi standardami. Poznają nowe metody i narzędzia nauczania i poprawią znajomość języków obcych - niezbędną w kolejnych działaniach projektowych planowanych przez szkołę. Cztery nauczycielki opanują metody wprowadzania języka angielskiego na swoich przedmiotach.  Nauczycielki klas I-III nauczą się jak poprzez zabawę i ruch włączyć elementy j.obcego w nauczane treści - czyli jak stosować metody praktyczne  i aktywizujące oraz jak dostosować  i wybrać treści odpowiednie dla tej grupy wiekowej. Nauczycielka matematyki i  informatyki nauczą się pracować metodą CLIL  - dowiedzą się jak dobierać ćwiczenia w zależności od typu inteligencji ucznia, jak stosować materiały odpowiednie dla nauczania zintegrowanego, dobierać słownictwo i wykorzystywać potencjał językowy ucznia przekazując merytoryczną wiedzę nauczanego przedmiotu. Uzyskają wiedzę na temat form zajęć – kiedy stosować pracę w grupie, metodę warsztatową, czy prezentację połączoną z wykładem.

Nauczycielki opanowały j. angielski na poziomie B1, ale poprzez kontakt z żywym językiem  poprawią umiejętności językowe, będą swobodnie komunikowały się w codziennych sytuacjach. 

Angliści nauczą się praktycznych metod wprowadzania nauki języka obcego w klasach najmłodszych  - zwłaszcza tematów trudnych takich jak fonetyka. Nauczycielki będą umiały ocenić jakość metod i nauczą się dobierać i stosować najbardziej efektywne. Dowiedzą się jak j.angielski może być wprowadzany na innych przedmiotach  - poznają zasady pracy metodą CLIL. To ważny aspekt projektu ponieważ od współpracy anglistów i pozostałych nauczycieli zależy ciągłość nauczania i celowość projektu oraz działań wykraczających poza jego realizację.

Celem szkoły będzie stworzenie innowacji pedagogicznych podtrzymujących rozwój kompetencji językowych uczniów – na poziomie klas I-III  opracowanie zajęć dla uczniów zdolnych „ English door” - zajęcia podczas których dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe poprzez ruch i zabawę, wykorzystując różne kanały sensoryczne – zajęcia będą miały charakter ćwiczeniowy.  Wchodząc do klasy i zamykając za sobą „English door”  będziemy posługiwać się jedynie mową ciała i językiem angielskim. Innowacja matematyczna - „Odczarować matematykę” - będzie opierała się na metodzie CLIL i projektach eTwinning.

Celem szkoły jest wprowadzenie wymiaru europejskiego na co dzień, poprzez realizację projektów e Twinning  (jeden rocznie) oraz projektów wymiany uczniów zamiennie z mobilnością kadry uczącej.

 

Powitanie wiosny w klasach specjalnych

21 marca wspólnie z naszymi uczniami klas specjalnych udaliśmy się do ogrodu DPS  w Strumieniu, aby wspólnie przywitać wiosnę.

Na początku podzielono nas na grupy, które musiały wykonać „goiczek” z gałązek i kolorowej bibuły. Następnie przeszliśmy z goikami, unosząc je do góry i wołając wiosnę. Po przemarszu zjedliśmy pyszne kiełbaski z grilla i ogniska, popijając ciepłą herbatą, ponieważ wiosna nie chciała rozgrzać nas gorącym blaskiem słońca.

Kolejnym zadaniem w grupach było ustrojenie Marzanny namalowanej na papierze w …. ciasteczka, paluszki, batoniki, chipsy i cukierki. Zabawa była przednia, chłopcy od razu zabrali się do pracy, każda Marzanna była inna i każda oryginalna. A największą atrakcją dla naszych uczniów tego popołudnia, było zjedzenie tego pięknego i słodkiego ubioru. W ten oto sposób powitaliśmy wiosnę.

 Magdalena Bojda, Agnieszka Baron

Czytaj więcej: Powitanie wiosny w klasach specjalnych

Podkategorie

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour